Політика конфіденційності - BLISKO LUDZI, BLISKO MIASTA - Mieszkania w Łodzi

Політика конфіденційності

AVA Development Спільне підприємство з обмеженою відповідальністю, зареєстрована в Лодзі

I. Загальна інформація
1. Адміністратором персональних даних є AVA Development Спільне підприємство з обмеженою відповідальністю, зареєстрована за адресою вулиця Gliniana 52A, 91-366 Łódź,, з номером: REGON 387935096, NIP 7262683989, номер КРС 0000877960, з яким можливий контакт з Адміністратором:
· за номером телефону: 788 880 058;
· за адресою електронної пошти: sprzedaz@mi9.pl;
· листом за адресою: AVA Development Спільне підприємство з обмеженою відповідальністю, вулиця Gliniana 52A, 91-366 Łódź,
2. Адміністратор приділяє велику увагу конфіденційності Клієнтів, Виконавців та Контрагентів (Підпідрядників). У зв’язку з цим, він впровадив вимоги, передбачені Загальним регламентом з охорони даних, зокрема згідно зі ст. 25 і 32 Загального регламенту з охорони даних, шляхом впровадження цього документа.
3. Якщо ви не приймаєте положення, описані в Політиці конфіденційності – будь ласка, не користуйтеся послугами Адміністратора.

II. Цілі, підстави та зберігання персональних даних

Ціль Правова підстава Обсяг згоди Термін обробки
виконання договору між Адміністратором і Клієнтом, якого стосується продаж товарів або надання послуг Адміністратором ст. 6 п. 1 пп. b і c Загального регламенту з охорони даних необхідна для виконання договору,
стороною якого є Клієнт
протягом обов’язкового терміну виконання договору та терміну, необхідного для виконання бухгалтерських або податкових зобов’язань, пов’язаних з ним, а також для здійснення необхідності виправдання претензій, що випливають з договору – встановлюється відповідно до окремих положень;
здійснення прав і обов’язків, що випливають з укладених договорів між Адміністратором та Виконавцями/Контрагентами ст. 6 п. 1 пп. a, b і c Загального регламенту з охорони даних добровільна протягом терміну виконання договору замовлення та терміну, необхідного для виконання бухгалтерських або податкових зобов’язань, а також для здійснення необхідності виправдання претензій, що випливають з договору замовлення або іншого цивільно-правового договору; персональні дані, що обробляються на підставі отриманої згоди, будуть оброблятися до її відкликання.

III. Категорії Одержувачів персональних даних

Тип передаваних персональних даних Типи Одержувачів Ціль
Дані Клієнтів – Адміністратор та його виконавці;
– суб’єкти, що надають послуги з обслуговування бухгалтерії, інформаційних технологій, посередництва і маркетингу на користь Адміністратора;
– виконавці/підпідрядники Адміністратора, що здійснюють будівельні роботи в необхідному обсязі для виконання договору;
– відповідний податковий орган
продаж товарів або надання послуг
Dane Zleceniobiorców – Administrator i jego zlecenobiorcy;
– podmioty świadczące usługi obsługi księgowej oraz informatycznej na rzecz Administratora;
– wykonawcy/ podywkonawcy Administratora oraz jego Kontarhenci i Klienci – w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Administratora;
– zakłady medycyny pracy, właściwy organ podatkowy
oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
realizacja umów i obowiązków z nich wynikających
Dane Kontrahentów/ Wykonawców/ Podwykonawców – Administrator i jego zlecenobiorcy;
– podmioty świadczące usługi obsługi księgowej oraz informatycznej na rzecz Administratora;
– Klienci Administratora – w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Administratora;
– własciwy organ podatkowy
sprzedaż towarów lub reazlizacja usług

IV. Zasady przetwarzania Danych Osobowych oraz sposoby ich przechowywania
1. Dane Osobowe Klientów przekazane w ramach realizacji ofert lub umów sprzedaży, przetwarzane są za pośrednictwem programu komputerowego, służącego Administratorowi do rozliczeń
lub dokonywania zestawień lub opracowywania projektów ofert lub umów. Natomiast, w formie papierowej gromadzone są tylko jako dokumenty niezbędne do realizacji sprzedaży oferowanych nieruchomości lub innych usług przez Administratora oraz dokonywania przez niego z tego tytułu rozliczeń.
2.Dane Osobowe Zleceniobiorców/ Kontrahentów/ Wykonawców/ Podwykonawców, gromadzone są w formie papierowej, tj. umów lub innych dokumentów, zawieranych z nimi lub koniecznych do wykonania zawartej z nimi przez Administratora umowy, a w formie elektronicznej przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym dla dokonania rozliczeń oraz obowiązków kadrowych i płacowo-podatkowych.
3. Administrator współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi, tj:
a) Biuro Rachunkowe PERFEKT01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
przy ul. Przemiarki 23/24 (kod pocztowy: 30-834 Kraków) zajmującą się na podstawie zawartej
z Administratorem umowy obsługą księgową Administratora;
b) Ewą Ryfa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Ewa Ryfa eTracto, ul. Lirowa 24 lok. 21, 02-387 Warszawa, zajmującą się na podstawie zawartej z Administratorem umowy obsługą reklamową i marketingową Administratora;
W związku z tą współpracą Dane Osobowe przekazywane są w formie elektronicznej lub papierowej w celu wykonania umowy.
4. Dokumentacja gromadzona w formie papierowej jest przechowywana w przystosowanych
do tego pomieszczeniach/ szafkach/ szufladach, zamykanych na klucz lub kartę dostępu przez osobę upoważnioną. Dane Osobowe w formie elektronicznej zabezpieczane są odpowiednimi do stopnia ważności hasłami i loginami z dostępami do systemów, gdzie znajdują się one i są przechowywane, dla upoważnionych w tym celu przez Administratora – osób.

V. Prawa osoby, której dotyczy przetwarzanie Danych Osobowych
1. Osobie udostępniającej swoje Dane Osobowe przysługuje:
a) prawo dostępu do treści tych Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, aktualizowania, poprawienia, usunięcia w całości lub w części, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych; prawo wglądu do tych Danych Osobowych i prawo do dokładnej informacji, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane; prawo do dokładnej informacji, komu i na jakiej podstawie Administrator przekazał te Dane Osobowe; prawo do przeniesienia tych Danych Osobowych do innego podmiotu;
b) w przypadku uznania, iż przy przetwarzaniu Danych Osobowych naruszono przepisy RODO, osobie której dotyczą te Dane Osobowe, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), a w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze przysługuje jej prawo żądania informacji o ww. Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione;
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osobie udostępniającej swoje Dane Osobowe, zawsze przysługuje prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody;
d) osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
2. Administrator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w ust. 1 tego punktu. Jeżeli, jednak z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, Administrator w ciągu miesiąca przekaże informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Administrator w każdym przypadku poinformuje o realizacji uprawnienia osobę, której dotyczą Dane Osobowe.
3. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności, Administrator poinformuje osobę, której dotyczą Dane Osobowe o takim incydencie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 96 godzin od stwierdzenia naruszenia.
4. W wyjątkowych sytuacjach, przewidzianych przez prawo Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych.

VI. Polityka cookies
1. Celem skorzystania w prawidłowy sposób z Serwisu Administratora, konieczne jest uruchomienie obsługi tzw. plików cookies w przeglądarce internetowej, kóre mogą być następnie skasowane poprzez użycie odpowiednich opcji danej przeglądarki lub inne oprogramowanie.
2. Administrator w ramach Serwisu może wykorzystywać nastąpujące rodzej plików cookies:
a) pliki cookies sesyjne (tymczasowe) – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania lub opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) pliki cookies stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) piki cookies niezbędne – warunkujące korzystanie z usług w ramach Serwisu;
d) pilki cookies bezpieczne – mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i przetwarzanych tam Danych Osobowych;
e) pliki cookies marketingowe – stwarzające możliwość dostarczenia Użytkownikowi ofert i innych terści lub materiałów reklamowych oraz marketingowych, w tym dostosowanych do jego preferencji;
f) pliki cookies wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu;
g) pliki cookies funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3. Administrtor używa plików cookies w następujących celach:
a) funkcjonalnych – poprawania użyteczności i konfiguracji Serwisu;
b) analitycznych – tworzenia statystyk, które mają unaocznić sposób korzytsnia przez Użytkowników z Serwisu i innych stron internetowcyh, co z kolei umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) bezpieczeństwa – zapobiegania nadużyciom w Serwicie i innym niepożądanym działaniom zagrażającym bezpieczeństu danych Użytkownika;
d) ciągłości – utrzymania sesji Uzytkownika po zalogowaniu;
e) marketingowych – dostarczanie Użytkownikom ofert lub innych tresći i materiałów reklamowych lub marketingowych, z uwzględnieniem ich preferencji, a także określanie profilu Użytkownika pod kątem jego preferncji w ramach dostarczanych mu ww. ofert lub materiałów.
4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego, a zmiany tych ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik).
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Brak zmiany ustawień tych plików powoduje, że Administrtor zamieszcza je w urządzeniu końcowym Uzytkownika i ma do nich dostęp.
6. Wyłączenie, ograniczenie lub rezygnacja z plików cookies, może spowodować nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wyłączenie lub organiczenie lub naruszenie niekórych jego funkcjonalności.

У ВАС Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ.​

АБО ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ​

+48 788 880 058