RODO

Szanowni Państwo,

 

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679(RODO).

 • Co RODO oznacza?

  Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione. Zwiększa się wpływ na to, jak dane są przetwarzane.

 • Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

  Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
  Balt Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Sienna 86/22, Warszawa 00-815
  NIP: 5272932393
  REGON: 386633743
  KRS: 0000852289

 • Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

  Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sienna 86/22, Warszawa 00-815, Polska lub za pomocą poczty e-mail pod biuro@baltinvest.pl.

 • Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 • Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych, które pana dotyczą, a które przetwarzamy?

  Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii na żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, i przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych ?

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO: wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:
  marketingu produktów i/lub usług,
  realizacji produkcji,
  ofertowania i realizacji sprzedaży produktów i/lub usług,
  obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.

 • Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

  Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu i/lub usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów i/lub usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

  Gdy są ku temu podstawy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

 • Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

  Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
  Z poważaniem

 • * Ostatnia aktualizacja: 31.07.2021 Balt Invest.